Sử dụng Padlet nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Using Padlet to enhance writing skills for the first-year students at Quang Ninh University of Industry

Tóm tắt
Một trong những phương pháp mới giúp người học nâng cao kỹ năng Viết trong việc học tiếng Anh là sử dụng Padlet.Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi tại các trường ở Việt Nam, trong đó có trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện để kiểm tra xem việc sử dụng Padlet có cải thiện kỹ năng Viết của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh hay không; cũng như khả năng, thái độ học tập của sinh viên về ứng dụng này. Nghiên cứu hành động được thực hiện với việc sử dụng cả phương pháp thu thập dữ liệu định lượng và định tính, bao gồm bài kiểm tra trước và sau học kỳ, bảng câu hỏi. Kết quả cho thấy rằng các sinh viên đã cải thiện năng lực viết sau khi sử dụng Padlet và họ thể hiện thái độ tích cực đối với việc ứng dụng Padlet trong học kỹ năng Viết. Tác giả đề xuất giảng viên tiếng Anh nên triển khai Padlet trong giảng dạy tiếng Anh nói chung và việc dạy kỹ năng Viết nói riêng.

ABSTRACT:
One of the new methods that help learners to improve their writing skills in learning English is using Padlet. However, this method has not been widely applied in schools and universities in Vietnam, including Quang Ninh University of Industry. Therefore, this study was conducted to test whether using Padlet improves the students' writing skills; as well as  the students' abilities and attitudes about this application. Action research is conducted with the use of both quantitative and qualitative data collection methods, including pre-test, post-test and questionnaires.The results show that the students have improved their writing ability after using Padlet and they show a positive attitude towards using Padlet in learning Writing skills. The author recommends that English teachers should implement Padlet in teaching English in general and teaching Writing skills in particular.
Keywords: writting skills, Padlets, students, attitudes

Tài liệu tham khảo:
1. Richards, J.C. and Renandya, W.A. (Ed.). (2002). Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Wardani, I., & Waris, A. (2014). Improving The ability In Writing Descriptive Text Through Guided-Question Technique. Journal of English Language Teaching Society (ELTS), 2(1), 1–13. Retrieved from http://mmursyidpw.files.wordpress.com/2011/02/learning-description.pdf
3. Fuchs, B. (2014). The writing is on the wall: Using Padlet for whole-class engagement. LOEX Quarterly , 40(4), 1–9.
4. Weller, A. (2013). The use of Web 2.0 technology for pre-service teacher learning in science education. Research in Teacher Education, 3(2), 40–46.
5. Farah Nasser Algraini. (2016). The Effect of Using Padlet on Enhancing EFL Writing Performance. Arab World English Journal Theses / Dissertation.Retrieved from www.awej.org
6. Lestari, P. Y., & Kurniawan, E. H. (2018). Padlet as Media to Improve Writing Mastery of English Department Students of Uniska 2015-2016. ENGLISH FRANCA : Academic Journal of English Language and Education, 2(1), 1.https://doi.org/10.29240/ef.v2i1.373/
7. Taufikurohman Ilham Sukma (2018). The effectiveness of using Padlet in teaching writing descriptive text. Journal of Applied Linguistics and Literacy, 2 (2),71-88.
8. Jirayu Kongsuebchart & Suksan Suppasetseree. (2018) The Effect of a Weblog-Based Electronic Portfolio on Thai EFL Undergraduate Students’ English Writing Skills. Suranaree University of Technology, Thailand
9. Nhi, T. T. Q., & Mai, L. X. (2018). High school students’ perceptions of the use of E-portfolios in EFL writing: A Case in the Mekong Delta of Vietnam. European Journal of Education Studies, 4(8), 34-42.
10. Jet Robredillo Tonogbanua (2018). Exploring collaborative E-portfolio project for teaching and learning academic writing. December 2018. Asian EFL Journal. 20(12):173-193

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây