Giải pháp nâng cao chất lượng tự học học phần Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Solutions to improve the quality of self-study of the module Viet Nam history of the Communist Party for students at Quang Ninh University of Industry

Tóm tắt
Tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở Đại học của sinh viên. Tự học nhằm phát huy tính tự giác tích cực năng lực đọc sách và nghiên cứu của sinh viên để thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở các trường Đại học là "biến quá trình đạo tạo thành quá trình tự đào tạo của sinh viên". Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục về truyền thống cách mạng của Đảng. Qua đó nâng cao về lòng tự hào đối với Đảng và đối với dân tộc Việt Nam.

Abstract
Self-study plays an extremely important role in the student's university learning process. Self-study in order to promote the positive self-discipline of students' reading and research capacity to fulfill the educational task at universities is to "turn the training process into the self-training process of students". The Course History of the Communist Party of Vietnam is of great significance in educating about the Party's revolutionary tradition. Thereby raising pride for the Party and for the Vietnamese people.
 Keywords: Self learning, self-study quality, student.

 

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Sự thật
2. Luật giáo dục (2019), NXB Lao động.
3. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 4.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây