Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hiện nay
Building a cultural life path for students at Quang Ninh University of Industry today

Tóm tắt
Lối sống được hiểu là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của cộng đồng và các cá nhân của một dân tộc trong các thời kỳ lịch sử, theo những chuẩn giá trị xã hội nào đó . Theo đó, lối sống văn hóa được hiểu là các chuẩn giá trị xã hội mang tính văn hóa và trở thành phổ biến trong lối sống cộng đồng. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện xây dựng lối sống văn hóa cho toàn thể các tầng lớp dân cư trong đó có xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên. Đây là một hoạt động có tầm quan trọng đối với việc hình thành nhân cách sinh viên – lực lượng có tri thức, chủ nhân tương lai của đất nước. Việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên tại Đại học công nghiệp Quảng Ninh hiện nay cũng rất được chú trọng. Tuy nhiên, hiện trạng những thành tựu và hạn chế trong xây dựng lối sống văn hóa của sinh viên ĐHCN Quảng Ninh hiện nay cho thấy có rất nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng khiến cho hoạt động này còn chưa hiệu quả. Vì vậy, để xây dựng được lối sống văn hóa cho sinh viên ĐHCN Quảng Ninh cần nắm rõ được các nguyên nhân, từ đó đề ra và vận dụng các nhóm giải pháp phù hợp.
Từ khóa: Lối sống, Lối sống văn hóa, Sinh viên, Sinh viên đại học Công nghiệp Quảng Ninh

ABSTRACT:
Lifestyle is understood as the synthesis of stable life activities of communities and individuals of a nation in historical periods, according to certain social value standards. Accordingly, cultural lifestyle is understood as cultural social value standards and has become popular in community lifestyle. Currently, Vietnam is building a cultural lifestyle for all strata of the population, including building a cultural lifestyle for students. This is an important activity for the formation of student personality - a knowledgeable force, the future owner of the country. Building a cultural lifestyle for students at Quang Ninh University of Industry is also currently given great attention. However, the current status of achievements and limitations in building a cultural lifestyle for students of Quang Ninh University of Technology shows that there are many influencing factors that make this activity ineffective. Therefore, to build a cultural lifestyle for students of Quang Ninh University of Technology, it is necessary to clearly understand the causes, from which to propose and apply appropriate solution groups.
Keywords: Lifestyle, Cultural Lifestyle, Students, Students of Quang Ninh University of Industry

Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Bá Lượng (1995), Mấy vấn đề về lối sống và xây dựng lối sống trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Triết học, mã số 5.01.02, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Phụ lục: Phiếu khảo sát sinh viên ĐHCN Quảng Ninh (Về những đặc điểm của lối sống văn hóa).
4. Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội sinh viên trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh.
5. Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Đoàn TNCS HCM trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
6. Số liệu báo cáo của phòng NCKH HTQT trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh năm 2023.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây