Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng: Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và sinh viên
Fighting and refuting wrong and hostile views in cyberspace: Awareness and responsibility of officers, lecturers and students

Trần Quốc Hưng, Trương Thị Khánh Ly

Tóm tắt
Đấu tranh chống các quan điểm sai trái và thù địch là nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của Đảng và chế độ xã hội. Mọi người, đặc biệt là cán bộ, giảng viên và sinh viên, càng cần phải nâng cao trình độ lý luận chính trị, cảnh giác khi sử dụng không gian mạng trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Chúng ta phải tỉnh táo để nhận ra những ý đồ nham hiểm của các thế lực thù địch và phânbiệt giữa quan điểm sai trái và phê bình chính đáng. Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng ta phải vận dụng những tiện ích của mạng xã hội, không gian mạng để làm tốt công tác tuyên giáo, tuyên truyền trên không gian mạng, không gian mạng được xem như một mặt trận mà chúng ta phải quan tâm, xem đó là một phương thức tuyên truyền dễ tiếp cận với quần chúng nhân dân. Đây chính phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ tư tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên, là nơi để họ có thể vận dụng nhận thức của mình để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

ABSTRACT:
Protecting the Party's ideological foundation and fighting against wrong and hostile views is a fundamental content of ideological and theoretical work; it is the essential task of the entire Party, the entire people, and the entire army and is one of the critical tasks that determine the survival of the Party and the regime. In the current context of digital transformation, every person, especially officials, lecturers, and students, needs to increase their awareness of "self-awareness and vigilance" when participating in cyberspace. Viet Nam must be alert in identifying the sinister plots of hostile forces, clearly distinguishing wrong views from legitimate criticism. To better do the Party's propaganda work in the new context, viewing social networks as a modern propaganda channel is necessary. A convenient tool to capture the thoughts of officials, lecturers, and students; is a sharp tool in protecting the Party's ideological foundation.
 Keywords: Communist Party of Vietnam; Protect the ideological foundation; Cyberspace.

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 162.
2. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 128.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2019), Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ban hành ngày 27/09/2019, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-52-nqtw-ngay-2792019-cua-bo-chinh-tri-ve-mot-so-chu-truong-chinh-sach-chu-dong-tham-gia-cuoc-cach-mang-cong-5715.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 40.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 41.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.146.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2022), Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, ban hành ngày 07/10/2022.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây