Thực trạng và giải pháp khắc phục vấn đề thụ động trong học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Current situation and solutions to overcoming the passivity in learning of students of quang ninh university of industry

Tóm tắt
Bài báo sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua điều tra 220 sinh viên K15 (năm học 2023-2024) để đánh giá thực trạng về tính thụ động trong học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Nội dung bài viết này tập trung (i) đánh giá thực trạng tính thụ động trong học tập, (ii) phân tích các nguyên nhân dẫn đến tính thụ động trong học tập và (iii) đưa ra một số khuyến nghị nhằm khắc phục tính thụ động trong học tập của sinh viên. Kết quả phân tích cho thấy sinh viên Trường Đại học Công nghệp Quảng Ninh còn rất thụ động trong học tập, tình trạng sinh viên chuẩn bị bài sơ sài trước khi đến lớp hay lười tìm kiếm thông tin sau giờ học vẫn còn nhiều; phương pháp học tập vẫn còn lệ thuộc vào giảng viên; sinh viên chủ động phát biếu, thảo luận còn rất ít. Tính thụ động trong học tập của sinh viên bị ảnh hưởng từ thói quen học tập của sinh viên, từ phương pháp giảng dạy của giảng viên và từ điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

ABSTRACT:
This article has used data from results of the 220 student of course 15 (school year 2023 - 2024)  survey to assess the status of sense of passivity in learning of students at Quang Ninh University of Industry. The content of this article will concentrate on (i) assessing the status of sense of passivity in learning, (ii) analyzing the causes leading to passivity in learning and, and (iii) giving some recommendations to overcome it students' passivity in learning. The results show Students of Quang Ninh University of Industry are still very passive in studying; the situation of students poorly preparing their lessons before going to class or being lazy in searching for information after class is still common; learning methods still depend on the lecturer; Students rarely speak and discuss. Students' passivity in learning is influenced by students' learning habits, teachers' teaching methods, and school facilities
Keywords: Quang Ninh University of Industry, learning, passive, student.

Tài liệu tham khảo:
1. Thùy, B. L.;(2016) Xóa bỏ tình trạng thụ động trong học tập của sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, yêu cầu cấp thiếp của đào tạo theo học chế tín chỉ, Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ, Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021). Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Số 17/2021/TT-BGD ĐT)
3. Tuệ, N; (2009). Khủng hoảng tâm lý vì học https://thanhnien.vn/khung-hoang-tam-ly-vi-hoc-185174296.htm
4. Huyền, N. T.; (2021). Đổi mới phương pháp giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng giáo dục 4.0. https://unihub.vnu.edu.vn/2021/12/10/doi-moi-phuong-phap-giang-day-tai-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-dap-ung-giao-duc-4-0/
5. Thành, N.H; Phượng, P.T; Thủy, Đ.T.B (2010). Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt các chuẩn đầu ra theo CDIO. https://dambaochatluong.lhu.edu.vn/Data/News/473/files/2017_PPGIANGDAY/3_B_4_Gioi_thieu_PP_giang_day_cai_tien_TT_CEE.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin xem nhiều

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây