Mở rộng và phát triển hoạt động phục vụ cộng đồng trên cơ sở liên kết đào tạo hệ GDNN-GDTX tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Expanding and developing community service activities on the basis of linking between vocational education and continuing education at Quang Ninh University of Industry

Phạm Anh Mai, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thu Hương

Tóm tắt
Giáo dục thường xuyên là nơi nối lại quá trình học tập của học sinh không thi hoặc không đỗ vào các trường THPT công lập, là nơi bổ sung kiến thức và hoàn thiện kỹ năng, thái độ, phẩm chất để con người được phát triển hài hòa, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Giáo dục thường xuyên được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác. Như vậy Giáo dục thường xuyên được coi là một hình thức giáo dục phù hợp với xu thế giáo dục mới, đó là xã hội hóa giáo dục, xây dựng “xã hội học tập, học tập suốt đời”, làm nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển đất nước. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh liên kết với Trung tâm GDNN-GDTX Đông Triều và trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh quản lý và dạy văn hóa hệ THPT theo chương trình GDTX kết hợp học nghề đã tạo điều kiện cho nhiều học sinh trong độ tuổi đi học được tiếp tục học tập, làm chủ kiến thức, có cơ hội tìm kiếm việc làm.Từ khóa: giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, người học, quản lý.

      ABSTRACT:
Continuing education is a place to resume the learning process of students who do not take the exam or fail to enter public high schools, a place to supplement knowledge and perfect skills, attitudes and qualities for human development. harmonious, suitable for the development of society. Continuing education is carried out at continuing education institutions, general education institutions, vocational education institutions, higher education institutions, cultural institutions, workplaces, residential communities, through mass media and other means. Thus, continuing education is considered as a form of education in line with the new educational trend, which is the socialization of education, building a "learning society, lifelong learning", as the foundation for the training human resources for national development. Quang Ninh University of Industry in association with Dong Trieu Vocational and Continuing Education Center and Quang Ninh Vietnamese - Korean College manage and teach high school culture according to the program of secondary education combined with vocational training created. conditions for many school-age students to continue their studies, master their knowledge, and have the opportunity to find jobs.
 Keywords: vocational education, continuing education, learners, management

 

Tài liệu tham khảo:
1. Luật Giáo dục 2019.
2. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH ngày 31 tháng 12 năm 2015 Luật Giáo dục nghề nghiệp.
3. Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025.
4. Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND về việc hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022 – 2023.

  Ý kiến bạn đọc

Tin xem nhiều

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây